2013 Taichi & Wushu National Festival 

2013 Taichi & Wushu National Festival 

2013 Wushu Open Championships